Minkälaiset asetukset sinulla on mielessäsi?

Vaihtoehtoisille “mielemme asetuksille” (AMS Alternate mindsets) on  Marie Holmin mukaan tyypillistä, että ne ovat esitietoista tietoisuutta. Ne eivät ole siis alistettuina tietoisille puolillemme,  tranditionaalisille mielemme asetuksille (TMS). Suomeksi sanottuna elämäämme usein ohjaa tuntemattomat puolemme, jolloin “mopo saattaa karata käsistä”. Nämä tiedostamattomat puolemme ovat tiedostamattomina ongelmallisia, mutta tiedostetuiksi saatettuina luovuutemme lähde.

Holm kuvaa “mindsettejä” eli mielen asetuksia seuraavasti:  Mielenasetus eli mindset on mielen viitekehys, yksilön näkymä tai näkökulma, mentaalinen malli tai mentaliteetti, tai vaihtoehtoisesti tunneasema.  Traditionaalinen mielenasema on normaali, päivätietoisuuden tila, josta tavanomaisesti totunnaisesti katsomme maailmaa.  Holm kuvaa mindsettejä  myös tiloiksi, ja itse katson hänen puhuvan, minun käsittein, juuri kokemustiloista.  Holm korostaa, että tilat ehdollistuvat meissä toiston kautta aivan kuten kokemustilatkin tekevät.

Kun pääsemme mindfulness-tilassa (tai flow/itsehypnoositilassa) kiinni näihin mindsetteihin eli kokemustiloihimme, puhun metatietoisuustaitoista.  Niiden kautta paranee assosiaatiokykymme, tiedon käsittelykykymme paranee, ongelmanratkaisutaitomme kehittyvät,  keskittymiskykymme paranee, mielikuvituksemme voima lisääntyy: innovaatiokykymme, luovuutemme ja intuitiivinen kykymme kasvavat huomattavasti. Viimeisenä ja parhaimpana asiana on se, että kokonaisvaltainen viisautemme lisääntyy. Organisaatioissa kaikki hyötyvät näistä taidoista. Erityisen tärkeitä taitoja nämä ovat johtajille.

12715747_10153940797209375_9221155148883352358_nMetatietoisuustaidot ovat saatavilla, mutta niiden tavoittaminen ei ole aina helppoa.  Mikäli ihmisellä puuttuu turvallinen ydinkokemus (kokemustilojen kielellä, hänen tietoisuudestaan puuttuu aikuisia turvallisia tiloja), on matka oman mielen vaihtoehtoisiin asetuksiin syytä alkaa terapiassa. Tietoisuustaitoja kasvaattakseen täytyy olla kohtuullisen hyvä perusmielenterveys.  Alkumatka omaan itseen on hyvä tehdä reflektiivisesti, terapeuttisessa ja/tai mindfulnessryhmässä. Hyödymme aina toisten ihmisten kasvoista omissa henkisissä kasvuprosesseissamme.

Ydintietoisuustaidoilla voimme harjaannuttaa juurevuuttamme, itsemme maadottamista. Voimme näillä taidolla löytää kiirenkin keskellä levollisen tilan. Mieli tarvitsee päivittäistä harjoitusta, jottemme esimerkiksi ruoki itsessämme olevia ikäviä kokemustiloja, niitä joita Googlen mindfulness kirjan kirjoittanut Chade Meng Tang kuvaa “hirviöiksi”. Kokemustilamme ovat egomme osia, ja joku niistä saattaa salakavalasti kaapata mielessämme vallan. Tällä voi olla ikäviä, joskus tuhoisiakin seuraamuksia.  Historian kulussa olemme nähneet lukemattomia “meditaatioguruja”, joiden  tietoisuuden joku ikävä kokemustila,  “hirviö”, on kaapannut.  Näitä guruja ovat monet noviisit ja kirkassilmäsiet oppilaat seuranneet, joskus hyvinkin ikävin seuraamuksin.

Perinteisesti länsimaisessa kulttuurissa, alkaen Platonista, on arvostettu vain tranditionaalista mielen asetusta (TMS traditional mindset). Se on tavallisesti hyvin yksipuolisen  looginen ja rationaalinen mieli. Viime vuosina on alettu tiedostaa, että pääsemällä muuntuneilla tajunnantiloilla (itsehypnoosi, mindfulness, flow) kiinni esitietoisiin asetuksiin, ”mielemme esitietoisiin moniin puoliin”, saavuttamme hyötyjä sekä yksilö- että yhteisötasolla. Hypnoosissa voidaan muuten saavuttaa hyvinkin syviä tiedostamattomia puolia. Sisäisen tetterin näkökulmasta merkitsee AMS asetuksien tavoittaminen sitä, että pystymme luokittelemaan ja nimeämään erilaisia tilojamme, jotka teemme itsellemme tutuksi luovassa flow-tilassa, vaikkapa kirjoittaen.

Organisaatioissa vaihtoehtoiset mielen asetukset (AMS) parantavat tiimin hyväksyvän läsnäolon tunnetaitoja. Ne parantavat mm. yhteistyökykyä, kun ryhmän jäsenten koheesion tunne ja sitoutuminen lisääntyvät.   Orkesterin eri soittajat kykenevät virittäytymään paremmin toinen toisiinsa. Sosiaalisten ongelmien ratkaisutaidot paranevat ja työn imu lisääntyyy. Yhteiskunta hyötyy, kun yksilö kykenevät käyttämään yhä paremmin tietoisuutensa koko kapasiteettia, johon kuuluu sekä AMS että TMS.  Liian monella yhteiskunnan ja talouselämän johtajan päässä  on vielä vain TMS-silmälasit.  Kyky käyttää AMS:ää kuljettaa meitä kohden globaalia, integroitunutta kokemustilaa. Tässä olemisen tavassa kykenemme elämään yhä joustavammin monikulttuurisessa maailmassa, jossa elämän erilaisissa vaateissa tasapainoilu on vaativaa. Osaamme olla myös ilman minkäälaisia silmälaseja.

ESI (HTT® Hallitsevan tilan tunnistus) on yksinkertainen työkalu, jonka kanssa  rakennat mielitajukartan. Voit näin päästä kiinni oman mielen AMS:iin, esitietoisiin kokemustiloihin. Se on  yksinkertainen työkalu, mutta valtava askel metatietoisuustaitoihin. Näistä taidoista, sinun on vain jatkettava matkaasi. Voit ottaa  jos omat erilaiset kokemustilat luovan ja älyllisen toiminnan käyttöön.

 

Lähteet:

Marie Holm, Cultivating alternate mindsets to enhance organisational well-being and creativity, International Journal of Business and Economic Development, Vol. 3 nr. 2,  2015

Jan Sky, Mielesi monet puolet, Kuva ja Mieli, 2012

Kati Sarvela, Sisäinen tetteri –  Luova kirjoittaminen tietoisuustaitona, Kuumussa Virtaa Oy, 2013

#luovuus #toivovalmennus #tietoisuustaidot #mindfulness #johtaminen

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s